Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Βενιζελισμός... Β ε ν ι ζ ε λ ι σ μ ό ς... Βε - νι - ζε - λι - σμός... Κατάλαβες;


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.