Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

"Back to"... 1863 (και μάλιστα με τάσεις συρρικνώσεως κι όχι εξαπλώσεως)

Ξεστραβωνόμαστε πρώτα εδώ, αλλά διαβάζουμε κι εδώ.
Για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα τού τι επέρχεται...

Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου 2014


Κι όμως, αυτό είναι γραμμένο στο ημερολόγιο τού Ι. Μεταξά !!! Ο δημοσιογράφος Σπ. Χατζάρας κι ο καθηγητής Δ. Μιχαλόπουλος τι έχουν να μάς πουν επ' αυτού; Η άποψή τους, θα είχε ενδιαφέρον...«Εγώ εν τη εξελίξει ταύτη καθώρισα ήδη τον δρόμον μου, προ πολλού. Είμαι στρατιώτης και ευγενής, και θέτω εις την υπηρεσίαν του Βασιλέως μου το ξίφος μου, του αφιερώ δε την ζωήν και την διάνοιάν μου. Μου είναι αδιάφορον αν ο Βασιλεύς είναι καλός ή κακός, επιβλαβής ή ωφέλιμος δεν εξετάζω αν αι πράξεις του προξενούν καλόν ή κακόν εις το Έθνος τον ακολουθώ τυφλώς εις ό,τι θέλει η θέλησίς του είναι δι’ εμέ νόμος, θεωρώ δε εμαυτόν ευτυχή ότι χαίρω την ευμένειαν του Διαδόχου, αρχηγού αποφασιστικού και φιλοδόξου»

Μεταξάς το Προσωπικό του Ημερολόγιο, τ. Β΄, σ. 527-528, Στη Γερμανία 1898-1906 Επιστημονική Επιμέλεια Χρ. Χρηστίδης, Εκδόσεις Γκοβόστη Αθήνα 1952.