Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Ξέρεις από Ρώσους, φίλε αναγνώστη; Ξέρεις από Στρατηγική Χιλίων Ετών;