Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2016

Ατελείωτο το γένος των ηλιθίων... [«... τῶν γὰρ ἠλιθίων ἀπείρων γενέθλα ...»]

Με αφορμή αυτά εδώ κι εδώ...
=========================

ὦ Πιττακέ,
οὐ διὰ ταῦτά σε ψέγω, ὅτι εἰμὶ φιλόψογος, ἐπεὶ—
ἔμοιγ᾽ ἐξαρκεῖ ὃς ἂν μὴ κακὸς ᾖ μηδ᾽ ἄγαν
ἀπάλαμνος, εἰδώς τ᾽ ὀνησίπολιν δίκαν ὑγιὴς ἀνήρ·
οὔ μιν ἐγὼ μωμήσομαι—οὐ γάρ εἰμι φιλόμωμος—
τῶν γὰρ ἠλιθίων ἀπείρων γενέθλα,
ὥστ᾽ εἴ τις χαίρει ψέγων, ἐμπλησθείη ἂν ἐκείνους μεμφόμενος—
πάντα τοι καλά, τοῖσί τ᾽ αἰσχρὰ μὴ μέμεικται.

==================================================
Πηγή: Πλάτωνος ΠρωταγόραςΣοφισταί) 346c [«κλικ» για απόδοση και στη Νεοελληνική Γλώσσα]